top of page

Legalizacija objekata

legalisacija.PNG

Legalizacija objekata izgradjenih bez gradjevinske dozvole,koji ispunjavaju potrebne  uslove, sastavni je   deo našeg rada.                                                                                                   

Legalizacija se može izvršiti na dva načina: preko upisa u katastar,  i redovnom procedurom legalizacije, putem koje objekat dobija gradjevinsku i upotrebnu dozvolu.  Upis u katastar predstavlja jedan segment, gde se vaš objekat prijavljuje u katastar na osnovu odredjene imovinsko pravne dokumentacije, geodetskog snimka i elaborata koji uz geodetski snimak izradjuje geodeta. Ovakav način legalizacije vas legitimiše kao vlasnika nekretnine, ali za bilo kakav dalji postupak sa vašim objektom (uknjižba, prodaja, dogradnja, adaptacija itd.) potrebno je da objekat dobije upotrebnu dozvolu. Ovo se posebno odnosi na objekte poslovanja i proizvodnje.

Usvojen je Zakon o legalizaciji objekata (Sl.gl.95/2013), kao i Pravilnik o objektima za koje se ne može izdati gradjevinska dozvola,stepenu izgradjenosti objekata i gradjevinskoj i upotrebnoj dozvoli u postupcima legalizacije objekata (Sl.gl.106/2013).  Legalizacija objekata se morala prijaviti do 29.januara 2014.godine.  

 

Uz zahtev za legalizaciju objekata, prilaže se:

  • Geodetski snimak

  • Dokaz o pravu korišćenja, svojine odnosno zakupa na zemljištu, odnosno dokaz o pravu svojine na objektu

  • Projekat izvedenog objekta u 3 primerka

  • Dokaz o uredjivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uredjivanje gradj. zemljišta (po utvrdjivanju od strane nadležnog          organa da postoje uslovi za legalizaciju objekta)

  • Dokaz o uplati administrativne takse

Novim zakonom se predvidja i legalizacija objekata koji su do odredjenog stepena završeni do dana donošenja zakona, dakle 31.okt.2013

Za potrebe legalizacije objekta, možemo da od naših saradnika obezbedimo potrebne ulazne elaborate, poput geodetskog snimka ili geotehničkog elaborata za pojedine lokacije.

Što se našeg dela posla tiče, izradjujemo potrebnu tehničku dokumentaciju, odnosno projekat izvedenog objekta:

Cena legalizacije zavisi od nekoliko parametara. 
Osnovi parametri su: tip objekta, ukupna bruto površina objekta i komunalna opremljenost.

SVE NA JEDNOM MESTU BEZ ODLASKA U OPŠTINU

projekat, dokumentacija, uknjiženje

bottom of page